top of page

OVER ONS

Over ons: Text

VISIE EN MISSIE

jules-d-KrE_a9Inloc-unsplash_edited_edited.jpg

VISIE

In onze maatschappij waarin individualisme toeneemt en daarmee de behoefte aan verbinding steeds groter wordt, nemen live concerten een bijzondere plaats in aangezien deze bij uitstek een gezamenlijke beleving bieden. Kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder, hebben de unieke kracht om te raken en te beroeren, om al dat wat menselijk is in andere vorm te ervaren. 
Wij geloven in de direct aansprekende kracht en verbindende waarde van muziek. We vinden daarom dat deze elementen richtinggevend moeten zijn bij het organiseren, programmeren en vormgeven van concerten, om daarmee het werkelijk beleven van muziek uit heden en verleden voor iedereen toegankelijk te maken.

MISSIE

De stichting laat een nieuw licht schijnen op het uitvoeren van klassieke en hedendaagse muziek en wil daarmee nieuwe concert-ervaringen creëren waarin de beleving van muziek voorop staat.

rohan-makhecha-jw3GOzxiSkw-unsplash.jpg
paul-green-mln2ExJIkfc-unsplash_edited.j

KERNWAARDEN

  • Beleving van de live-ervaring van muziek staat voorop, vorm en inhoud stemmen we hierop af.

  • Vergroten van toegankelijkheid door een laagdrempelige uitvoeringspraktijk te ontwikkelen waarin het ontbreken van kennis geen afbreuk doet aan de beleving.

  • Stimuleren van artistieke ontwikkeling van betrokken musici en van het muzikale klimaat, met name in Noord-Nederland;

  • Bevorderen van verbinding tussen klassieke muziek en andere muziekstijlen, tussen uitvoerenden en publiek, tussen professionele musici en amateurmuzikanten, tussen musici en de mensen in hun leef- en werkgebied.

DOELSTELLING

De statutaire doelstelling van stichting nieuwlicht is:

"Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden in het uitvoeren van klassieke en hedendaagse muziek; daarmee het bevorderen van het artistieke muzikale klimaat in voornamelijk, maar niet uitsluitend Noord-Nederland; en verder alles wat met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houdt."

_MG_2976_edited.jpg
Over ons: What We Do

ALGEMEEN & ARTISTIEK LEIDER

10_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

TJEERD BARKMEIJER

Tjeerd Barkmeijer studeerde in 2019 cum laude af aan de gerenommeerde master orkestdirectie van het Royal Northern College of Music in Manchester (UK). Hij dirigeerde verscheidene professionele symfonieorkesten met als absolute hoogtepunt zijn debuut met het BBC Philharmonic Orchestra. Ook met opera en muziektheater heeft Tjeerd de nodige ervaring. Zowel binnen als buiten het RNCM dirigeerde hij geënsceneerde opera- en operettevoorstellingen, met onder andere werken van Gluck, Mozart, Dvorak en Britten. Als fervent pleitbezorger van minder bekende 20e eeuwse werken en nieuwe muziek, bracht hij meerdere nieuwe composities in première. Momenteel is hij als dirigent betrokken bij het nieuwe muziek ensemble orkest de ereprijs.  Verder heeft hij grote interesse voor het vinden van nieuwe manieren om publiek meer bij optredens te betrekken en tijdens concerten op andere manieren aan te spreken. Om zijn vele plannen en ideeën in praktijk te brengen richtte hij stichting Nieuwlicht op.


Kijk voor meer informatie op zijn website: Tjeerd Barkmeijer

Over ons: Meet the Team

BESTUUR

Jop_edited.png

JOP REYNTJES

Voorzitter

jelmer-foto-website-200x300.jpg

JELMER REMMERS

Secretaris

gerben_edited_edited.png

GERBEN WIERINGA

Penningmeester

Over ons: Meet the Team

ORGANISATIE

De organisatie van stichting nieuwlicht bestaat uit een algemeen directeur/artistiek leider en het stichtingsbestuur. Het bestuur, bestaande uit Jop Reyntjes (voorzitter), Gerben Wieringa (penningmeester) en Jelmer Remmers (secretaris), heeft als belangrijkste taak het toezicht op de activiteiten en de algemene gang van zaken van de stichting, alsmede het uitoefenen van de statutair bepaalde taken en bevoegdheden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de resultaten en het functioneren van de stichting.


Het bestuur heeft Tjeerd Barkmeijer benoemd als gevolmachtigd algemeen directeur en artistiek leider. De artistiek leider is verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van de doelstelling van de stichting, onder toezicht van het bestuur. 

De activiteiten van stichting nieuwlicht worden op projectbasis georganiseerd, waarbij de artistiek leider verantwoordelijk is voor de projectorganisatie en -administratie. Hij wordt hierin ondersteund door een per project samengesteld productieteam.


Stichting nieuwlicht onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. Zowel bestuur als directeur dragen zorg voor de implementatie hiervan in de organisatie. Zie voor de concrete invulling van deze codes de links hieronder (Code Diversiteit en Inclusie volgt binnenkort).

Code Diversiteit en Inclusie
Over ons: About Us

FINANCIEEL BELEID

Stichting nieuwlicht streeft geen winst na en heeft ook statutair geen winstoogmerk. De stichting bouwt niet meer vermogen op dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van haar activiteiten. De stichting verkrijgt haar middelen door middel van subsidies, fondsen, recettes, sponsoring en donaties. In beginsel worden er geen kosten gemaakt die de draagkracht van de stichting te boven gaan. Van ieder project wordt door de algemeen directeur/artistiek leider een projectbegroting gemaakt, die ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd voordat er wordt overgegaan tot uitvoering.


De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar hebben wel recht op vergoeding van werkelijk voor de stichting gemaakte onkosten. De algemeen directeur/artistiek leider is niet in dienst van de stichting in die zin dat hij geen vast salaris ontvangt voor zijn algemene werkzaamheden voor de stichting. Per project wordt voor hem wel een vergoeding voor zijn aandeel in de projectorganisatie begroot, in redelijke verhouding met de totale projectkosten en vergoedingen voor andere professionele meewerkenden. Vergoedingen voor de aan de projecten meewerkende professionals worden berekend aan de hand van de beschikbare adviestarieven van beroepsorganisaties. Hierbij onderschrijft de stichting de Fair Practice Code.

De penningmeester draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening behoeft de goedkeuring van het gehele bestuur. Publicatie van de jaarstukken vindt plaats via de website van de stichting.

Over ons: About Us
bottom of page