top of page

PRIVACY STATEMENT

Stichting Nieuwlicht

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.


1. Gegevens Stichting

Naam: Nieuwlicht

Website: www.nieuwlicht.nu

p/a Jansoniusstraat 35

8934 BM Leeuwarden

Nederland


2. Wij verwerken/gebruiken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Woonplaats (indien door u opgegeven)

voor de volgende doelen:

  • Om u de concert tickets te sturen wanneer u deze besteld heeft;

  • Om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van het concert;

  • Om u onze digitale nieuwsbrief te versturen (waar u zich altijd met een druk op de knop voor kunt uitschrijven);

  • Om doelgroep-informatie te verzamelen (uitsluitend voor eigen gebruik van Stichting Nieuwlicht).

Wij gebruiken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te verwezenlijken.


3. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens, die wij van u ontvangen via onze website, verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:


1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;


2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


4. Uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden door ons alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn of dat moeten doen op grond van een gerechtelijke uitspraak.


5. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van uw persoonsgegevens.


6. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina van onze website waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van personen op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.


7. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


8. Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.


9.Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden. Dit zijn strikt genomen geen verwerkers van de persoonsgegevens maar zij kunnen daar wel inzage in hebben. Denk bijvoorbeeld aan onze hostingpartij of webredacteur. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.


10. Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.


11. Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google

Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, dat betekent dat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Met Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst, uw IP-adres wordt gemaskeerd en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.


12. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


13.Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


14. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Statement, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: stichtingnieuwlicht@gmail.com


Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op onze website publiceren.


Wanneer u de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd, wilt opvragen, wilt laten aanpassen, of wilt laten verwijderen, kunt u dit via stichtingnieuwlicht@gmail.com aan ons laten weten

Privacy Statement: Text
bottom of page